Munchkin Fun's 18 fun things to do with the kids Jan 6-12