Munchkin Fun's 22 fun things to do with the kids Dec 2-8